ใบประกาศเกียรติคุณ

เรามีแผนในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เข้าใจปัญหาของนายจ้างและลูกจ้าง ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่ดีที่สุด การันตีจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากหลายองค์กร ใบการันตีประสบการณ์ จากองค์กรต่าง ๆ จึงมีให้เห็นเป็นหลักประกัน ความจริงใจ ใส่ใจ ในงานที่ทำ ความมั่นคงแข็งแกร่งเฉพาะด้าน ประกอบกับ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ เพื่อความสบายใจของท่าน

วิสัยทัศน์

คุณอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์

ประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด

บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยนางสาวอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานข้ามชาติ และมีประสบการณ์ การทำงานร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ประสานงานกับเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน และทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยเป็นคณะทำงานพัฒนาแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ กฎหมายคุ้มครอง ผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

คุณพิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์

ผู้บริหาร บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด

จุดเริ่มของการพัฒนาแบบคนรุ่นใหม่ โดยยกงานด้านจัดการต่าง ๆ ให้ผู้บริหารรุ่นสองจัดการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้การควบคุมของ นางสาวพิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์


BILLION THAI SUPPLY COMPANY LIMITED

บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด คือผู้ที่มีความสามารถในการดูแล สรรหา และบริหารจัดการด้านพนักงานข้ามชาติสัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย ได้รับความไว้ใจจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำจำนวนมากหลายบริษัท ในการใช้บริการรูปแบบการจ้างให้บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลฝ่ายการผลิต โดยได้รับการกล่าวถึง ด้านบริการใช้ดี และบอกต่อจากลูกค้าที่ประทับใจในบริการ ให้เรามีลูกค้าเป็นเจ้านายผู้มีพระคุณ เป็นเพื่อนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีผลงานของเราเป็นเครื่องการันตี

17 ปี

ประสบการณ์

60 บริษัท

ไว้วางใจใช้บริการ

5,000+

พนักงานที่เรากำกับดูแล

บริการของเรา

ด้านหัวหน้าทีม

สรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสมกับงาน, คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างต้องการ, อบรมและปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มงาน

ด้านการจัดทำค่าจ้าง

คำนวณและจ่ายค่าแรงของพนักงาน, นำส่งประกันสังคมและกองทุนทดแทน, ดำเนินการเปิดบัญชีให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการรับค่าแรง

ด้านสวัสดิการ

ตรวจสุขภาพพนักงาน, นำส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ, สำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี, จัดหาที่พักอาศัย และรถรับส่ง

ด้านเอกสาร

เตรียมเอกสารสำหรับผู้ว่าจ้างและพนักงาน, เพิ่ม/ลด จำนวนพนักงานตามฤดูกาล, รายงานการทำงานของพนักงานประจำวันให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ

มีทีมงานระดับหัวหน้างาน (ล่าม) คอยดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงาน ฝ่ายสรรหา ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายจัดทำค่าจ้าง ฝ่ายดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ฝ่ายดูแลความเป็นอยู่ ดูแลกรณีเจ็บไข้ของพนักงาน

บริการรวดเร็ว ทันใจ ทันธุรกิจ

ตอบสนองความต้องการ การทำธุรกิจ การผลิตสินค้าและการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพียงมอบหมายภาระหน้าที่ให้เราบริหารจัดการพนักงานทรัพยากรบุคคลแทน เพื่อให้ท่านสามารถนำเวลาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการด้านการตลาดเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจของท่านยิ่งขึ้นไป

ความเชี่ยวชาญของพนักงานและหัวหน้า

จากประสบการณ์ ของทีมหัวหน้างาน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า 100 คน ท่านจะได้แรงงานที่ท่านต้องการใช้งานตามความจำเป็นต่องานของท่านและได้ผลผลิตชิ้นงานที่คุ้มค่าราคาค่าจ้างปัจจุบันโดยที่ท่านไม่ต้องเพิ่มบุคลากรให้ยุ่งยาก

ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลสัญชาติต่างๆดังนี้

ไทย

พนักงานสัญชาติต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี แม้จะต่างสัญชาติกันแต่สามารถสร้างสรรค์ผลิตผลงานออกมาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

เมียนมาร์

พนักงานสัญชาติต่างๆ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทักษะในการทำงานด้านฝ่ายการผลิต

กัมพูชา

พนักงานสัญชาติต่างๆ มีวินัยและความขยัน ทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว ผู้ว่าจ้างสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันใช้งาน

ลาว

พนักงานสัญชาติต่างๆ สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถสื่อสารกับผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจ

และได้รับการยอมรับ ด้วยประสบการณ์

และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน"

บริษัท บิลเลี่ยนไทยซับพลายส์ จำกัด ได้รับการยอมรับด้วยประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมานานมากกว่า 17 ปี มีประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นบริษัทแรก และเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลพนักงานข้ามชาติเป็นลำดับ ที่หนึ่งและได้รับการยอมรับในความสามารถจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมมอบความไว้วางใจมากกว่า 60 บริษัทให้ดูแลการนำเข้า และบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการพนักงานข้ามชาติต้องเราเท่านั้น รับผิดชอบจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ดำเนินการทุกรูปแบบตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เราดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายการผลิต โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยความสามารถ มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีทีมงานระดับปฏิบัติการ (หัวหน้าทีม) ที่ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ? เมื่อเป็นลูกค้ากับเรา

twbs

ลดความยุ่งยากด้านระบบจัดการภายในองค์กร

แบ่งเบาภาระนายจ้างในการดูแลด้านพนักงานข้ามชาติที่จะต้อง ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
twbs

เราสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักกงานทุกกรณี

เราบริหารจัดการนำส่งแรงงานไปยังสถานพยาบาล/โรงพยาบาล กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน
twbs

รายงานผลการทำงานประจำวันให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ

ส่งรายงานการทำงานของพนักงานประจำวัน รวมถึงการคำนวณ เงินเดือนของพนักงาน
twbs

ดำเนินการด้านเอกสารแทนผู้ว่าจ้างครบทุกขั้นตอน

จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอเลข 13 หลัก สำหรับพนักงานข้ามชาติ เพื่อเข้าเป็นผู้ประกันตน จัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมเงินกองทุนทดแทน
twbs

ดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินของพนักงาน

ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารให้แก่พนักงานเพื่อใช้ในการ นำจ่ายค่าแรง
twbs

ธุรกิจเกิดความคล่องตัว

มีจำนวนพนักงานเพียงพอสำหรับการผลิต เพื่อให้ได้ ชิ้นงานคุณภาพตามต้องการในเวลาที่รวดเร็ว
twbs

ผู้ว่าจ้างมีเวลาพัฒนาสินค้าและการตลาด

ท่านมีเวลาในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ท่านสามารถไปพัฒนาสินค้า และการตลาดเพื่อขายสินค้าซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ

หากสนใจโปรดติดต่อมาหาเรา

โปรดกรอกชื่อของคุณ
โปรดกรอกนามสกุลของคุณ
โปรดกรอกชื่อบริษัทของคุณ
โปรดกรอกอีเมล์ของคุณ
โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
โปรดระบุขนาดของบริษัทคุณ
โปรดระบุขนาดของบริษัทคุณ

ข่าวสารต่างๆ